LCRP

Zrealizowane projekty

Projekt pt. Dialog społeczny-dyskusje koncepcje był realizowany na terenie gminy Szczaniec. Jego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, inicjacja partnerstwa lokalnego na terenie gminy, rozwój zasobów ludzkich i aktywizacja społeczności lokalnej, a także promocja lokalnych liderów. Adresatami projektu były lokalne organizacje i instytucje takie jak: stowarzyszenia, GOPS, przedstawiciele gminy i radni, członkowie rad sołeckich. W ramach oferowanych warsztatów uczestnicy pozyskiwali kompetencje w zakresie budowania partnerstwa lokalnego, strategii i koncepcji działania w zakresie polityki społecznej, a także źródeł finansowania działań na szczeblu lokalnym

Realizacja projektu pt. ABC aktywności lokalnej w Deszcznie służyła aktywizowaniu społeczności lokalnej gminy Deszczno w celu rozwiązywania istotnych problemów społecznych pojawiających się w tej społeczności. Adresatami projektu były instytucje gminne oraz organizacje zrzeszające lokalnych działaczy: lokalne organizacje pozarządowej, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele i radni gminy, przedstawiciele GOPS. W ramach szkoleń przedstawiono m.in. dobre praktyki działań lokalnych, sposoby kreowania lokalnych liderów, źródła finansowania działań lokalnych oraz możliwości realizacja zadań przez OPS.

Projekt pt. Spółdzielnia socjalna – nowy model aktywności zawodowej przybliżał tematykę zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej, jako narzędzia aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania projektu były kierowane do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących gminę Deszczno. W ramach projektu przeprowadzono 90 godz. szkoleniowych zajęć z takich tematów jak: podstawy spółdzielczości, ekonomia w prowadzeniu spółdzielni socjalnych, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowych, podstawy marketingu i promocji, techniki sprzedaży i umiejętności biznesowych. Uczestnicy projektu nabyli także umiejętności w przygotowaniu statutu i opracowaniu planu działania spółdzielni.
Realizacja projektu pt. Lipdub i szkolenia przeciw wykluczeniu społecznemu przyczyniała się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji młodzieży wiejskiej poprzez jej aktywizację zawodową i społeczną. Uczestnikami projektu była młodzież w wieku 15- 19 lat z terenu Gminy Deszczno, która w ramach szkoleń i warsztatów integracyjnych podnosiła swoje kompetencje i umiejętności. W ramach szkoleń możliwa była nauka obsługi komputera oraz technik prezentacji i dziennikarstwa. Warsztaty integracyjne obejmowały m.in. zajęcia z realizacji wideoklipu oraz wizytę studyjną w redakcji radia studenckiego Index. Młodzieży zaoferowano również doradztwo zawodowe. Libdub nakręcony przez młodzież z Deszczna: https://www.youtube.com/watch?v=iHwlNtlTbsU .